עיקרי הסכם המכר

כללי

 • הפרויקט יוקם מהון עצמי של החברה ומתקבולי הרוכשים
 • הפרויקט נמנה על הפרויקטים ששועבדו לטובת מדינת ישראל והיו בפיקוח המדינה והמדינה נתנה לבנקים למשכנתאות מטעם הרוכשים ערבות להקמת הפרויקט ו/או לכספי משכנתא שניתנו. עם הגיע שלב ביצוע הפרויקט לגמר שלד, שאז בין היתר, לאור חוסנה הכלכלי של החברה, המדינה הסירה את השעבודים מהפרויקט ומאותו מועד לא ניתנת עוד ערבות מדינה לבנקים למשכנתאות כאמור לעיל
 • הרוכשים יוכלו לשלם חלק מהתמורה מכספי משכנתא (בכפוף לאישור קבלת משכנתא מבנק למשכנתאות מטעמם) ובלבד שקודם לכן שילמו מהון עצמי לפחות 10% מהתמורה
 • הבטוחה שתירשם לטובת הרוכשים הינה הערת אזהרה נקיה מכל זכות אחרת כדין
 • הקבלן המבצע – קבוצת אשטרום בע"מ
 • הרוכש אינו רשאי למכור את הדירה לצד שלישי החל מיום רכישתה ועד חלוף חמש שנים מיום קבלת אישור אכלוס מהוועדה המרחבית לתכנון ובנייה
 • הרוכש יהיה רשאי להשכיר את הדירה למטרת מגורים בלבד
 • לא יתאפשרו שינויים ו/או שדרוגים בדירה החל ממועד החתימה ועד למועד קבלת הדירה
 • זיכויים יינתנו רק בעבור: ארון מטבח, סוללות למים (כיור, אמבטיה ומקלחת) נקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון – ובתנאי וטרם הוזמנו על ידי הקבלן
 • תהליך הזיכוי הכספי בגין ויתור על אחד מהסעיפים המוזכרים יבוצע כנגד קיזוז סכום הזיכוי מהתשלום האחרון  כמפורט בנספח התמורה

 

לוח תשלומים

 • בחתימת ההסכם – 7% מסכום התמורה
 • בגמר תקרת קומת עמודים – 33% מסכום התמורה
 • בגמר שלד הקומה בה נבנית הדירה – 20% מסכום התמורה
 • בגמר טיח פנים בדירה – 15% מסכום התמורה
 • עם גמר טיח חוץ או ציפוי חוץ של הדירה – 15% מסכום התמורה
 • עם הודעת החברה לרוכש על השלמת הבנייה וכתנאי למסירה הדירה- 10% מסכום התמורה
 • לאחר חתימת ההסכם ובהתאם ללוח הזמנים המפורט בהסכם, תשולם חלק התמורה שניתן לגבות בהתאם לאמור לעיל ולשלב הביצוע בפועל אליו הגיעה הדירה הנרכשת.
 • כל תשלום ע"ח התמורה בגין הדירה כפי שתופיע בהסכם המכר שייחתם, יוצמד למדד תשומות הבנייה למגורים בהתאם למנגנון בהסכם המכר. מדד הבסיס הינו המדד שפורסם ביום 15/08/2018 קרי 112.9 נקודות
 • שיעור המע"מ שיהיה כלול בתמורה יהיה שיעור מע"מ שיחול על פי חוק במועד התשלום
 • מועדי התשלומים קבועים בחוק ואינם ניתנים להקדמה
 • כל איחור בתשלום יגרור חיוב בריבית פיגורים

 

לפניות בנושאי נגישות ניתן ליצור קשר עם גלעד ראובני, רכז נגישות קבוצת אשטרום:
טל' – 03-6231418, נייד – 054-2324557,
דוא"ל – gildar@ashtrom.co.il