עיקרי הסכם המכר

כללי

 • הפרויקט יוקם מהון עצמי של החברה ומתקבולי הרוכשים (ולא בליווי בנקאי)
 • החברה חתמה על הסכם ליווי עם המדינה לפיו כל הפרויקט משועבד לטובת המדינה וכל תקבולי המכירות יופקדו בחשבון המפוקח על ידי המדינה, והמדינה תיתן לבנקים למשכנתאות מטעם הרוכשים ערבות להקמת הפרויקט ו/או לכספי משכנתא שניתנו
 • הרוכשים יוכלו לשלם חלק מהתמורה מכספי משכנתא (בכפוף לאישור קבלת משכנתא מבנק למשכנתאות מטעמם) ובלבד שקודם לכן שילמו מהון עצמי לפחות 10% מהתמורה
 • הבטוחה שתירשם לטובת הרוכשים הינה הערת אזהרה (אשר גוברת על השעבוד למדינה)
 • הקבלן המבצע – קבוצת אשטרום בע"מ
 • הרוכש אינו רשאי למכור את הדירה לצד שלישי החל מיום רכישתה ועד חלוף חמש שנים מיום קבלת אישור אכלוס מהוועדה המרחבית לתכנון ובנייה
 • הרוכש יהיה רשאי להשכיר את הדירה למטרת מגורים בלבד
 • לא יתאפשרו שינויים ו/או שדרוגים בדירה החל ממועד החתימה ועד למועד קבלת הדירה
 • זיכויים יינתנו רק בעבור: ארון מטבח, סוללות למים (כיור, אמבטיה ומקלחת) נקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון – ובתנאי וטרם הוזמנו על ידי הקבלן
 • תהליך הזיכוי הכספי בגין ויתור על אחד מהסעיפים המוזכרים יבוצע כנגד קיזוז סכום הזיכוי מהתשלום האחרון  כמפורט בנספח התמורה

 

לוח תשלומים

 • בחתימת ההסכם – 7% מסכום התמורה
 • בגמר תקרת קומת עמודים – 33% מסכום התמורה
 • בגמר שלד הקומה בה נבנית הדירה – 20% מסכום התמורה
 • בגמר טיח פנים בדירה – 15% מסכום התמורה
 • עם גמר טיח חוץ או ציפוי חוץ של הדירה – 15% מסכום התמורה
 • עם הודעת החברה לרוכש על השלמת הבנייה וכתנאי למסירה הדירה- 10% מסכום התמורה
 • כל תשלום ע"ח התמורה בגין הדירה כפי שתופיע בהסכם המכר שייחתם, יוצמד למדד תשומות הבנייה למגורים שפורסם ביום 15/08/2018 קרי 112.9 נקודות
 • שיעור המע"מ שיהיה כלול בתמורה יהיה שיעור מע"מ שיחול על פי חוק במועד התשלום
 • מועדי התשלומים קבועים בחוק ואינם ניתנים להקדמה
 • כל איחור בתשלום יגרור חיוב בריבית פיגורים

 

מועד השלמת הבניה המשוער: 30.09.2020